Tagfelvétel

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesületbe (Egyesület)

1.      Tagfelvétel az Egyesületbe rendes tagnak

2.      Tagfelvétel a Regisztrátori Testületbe (RT) minden regisztrátor számára

 

Részletek:

1.      Tagfelvétel az Egyesületbe rendes tagnak

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület rendes tagja lehet minden olyan Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó vagy szervezet, amely internet szolgáltató tevékenységet végez Magyarország  területén. Az Egyesület internet szolgáltatás alatt az Interneten keresztül nyújtott műszaki jellegű szolgáltatások érti, ideértve, de nem kizárólag: internethozzáférési szolgáltatás, infrastruktúra-, hosting- és domain szolgáltatások.

Tagfelvételi eljárások az egyesületi rendes tagság elnyeréséhez.

Az ISZT alapszabálya két tagfelvételi eljárást különböztet meg.

(1)   Tagfelvételi eljárás az Egyesület közgyűlésének döntésével:

Ebben az esetben a kérelmező akkor válik az Egyesület rendes tagjává, ha azt az Egyesület közgyűlése kétharmados többséggel jóváhagyja.

(2)   Tagfelvételi eljárás az Egyesület elnökségének döntésével:

Erre a tagfelvételi eljárásra az az internet szolgáltató szervezet jogosult, amely teljesíti a következőkben ismertetett legalább egyik alapkritériumot és az összes kiegészítő kritériumot.

Alapkritériumok (legalább az egyik teljesítendő):

a)      Olyan élő, nem felfüggesztett franchise szerződéssel rendelkező regisztrátor, amelyik a felvételi kérelmét megelőző egy évben aktívan részt vett az Egyesület munkájában, VAGY:

b)      Elektronikus hírközlési szolgáltatások NMHH bejelentéssel rendelkezik, és ott  Működő/Aktív státusa van;

ÉS:

Kiegészítő kritériumok (az összesnek teljesülnie kell):

-          a tagfelvételi kérelmet megelőző 2 évben nem volt róla a következő negatív információk egyike sem: bejegyzett végrehajtás, ÁFA bevallás elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, olyan magatartás, amely egyesületi és/vagy az RT tagsága esetén kizárást eredményezett volna,

-          a tagfelvételi kérelmet megelőző év átlagos statisztikai létszáma: minimum 3,

-          adószámát az adóhatóság jogerősen nem vonta vissza,

-          nincs lejárt tartozása az Egyesület vagy az ISZT Nonprofit Kft. felé,

-          minimum 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, közzétett éves beszámolókkal,

-          nincs folyamatban ellene csődeljárás, kényszertörlési eljárás, felszámolás,

-          nincs olyan kapcsolt vállalkozás, amely ellen folyamatban van csődeljárás, kényszertörlési eljárás, felszámolás, vagy lejárt tartozása van az Egyesület vagy az ISZT Nonprofit Kft. felé.

-          korábban nem került kizárásra az Egyesületből és/vagy az RT-ből,

-          köztartozásmentes,

-          tulajdonosai között nincs 10%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező, ügyvezetéstől eltiltott személy.

A tagfelvételi kérelem alapján az Egyesület elnöksége megvizsgálja a kritériumok teljesülését, és ha igazolva találja, hogy azok teljesülnek, a jelentkezés tényét közzéteszi a tagság körében, akik 30 napon belül jelezhetik, amennyiben a felvételt kizáró okról van tudomásuk. A 30 nap elteltével az Elnökség indokolással ellátott határozatot hoz a tagfelvétel kérdésében, amelyet 15 napon belül írásban megküld a tagfelvételt kérelmezőnek. Elutasító határozat esetén a tagfelvételt kérő kezdeményezheti az Egyesület közgyűlési döntéssel történő tagfelvételi eljárást.

Egy naptári évben legfeljebb a január 1-én meglévő teljes rendes taglétszám 20%-nak megfelelő számú (a kerekítés matematikai szabályait figyelembe véve) rendes tag vehető fel az Elnökség döntésével.

A tagfelvételi eljárás megindításához az szükséges, hogy a belépésre jelentkező internetszolgáltató (továbbiakban: jelölt) a belépési szándékát kinyilvánító és indokoló, cégszerűen aláírt tagfelvételi kérelmét elküldi emailben az tagfelvetel @ egyesulet.iszt.hu címre, vagy pedig az elnökségnek címezve az Egyesület postacímére: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. A tagfelvételi kérelem mintát itt találja.

Ahogy a kérelem mintában is látható, kérjük, hogy a gördülékeny tagfelvételhez a tagfelvételi kérelemhez – a tagfelvételi kérelem minta alapján – szíveskedjék csatolni az alábbi dokumentumokat:

-          a tagfelvételi kérelem indokolása;

-          nyilatkozatot a tagfelvételi kritériumok teljesítéséről (a tagfelvételi kérelem minta szerint)

-          bemutatkozó-cégismertető;

-          aláírási címpéldány;

-          annak a személynek a meghatalmazása, valamit adatai, aki az Egyesületben a tagot képviselni lesz jogosult (amennyiben az nem a hivatalos képviselő), és a jogosult elfogadó nyilatkozata a mellékelt minta alapján;

-          cégkivonat (az elektronikus cégkivonat másolata)

-          NAV igazolás köztartozás mentességről (amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban).

Tagdíj

Az Egyesület rendes tagjainak tagdíja minden naptári évre 100.000 Ft.

 

2.      Tagfelvétel a Regisztrátori Testületbe

A Regisztrátori Testület (RT) az Egyesületnek az a bizottsága, mely 2020. január 1-től a .hu TLD szabályozással kapcsolatos döntéselőkészítést végzi.

Az RT tagja lehet minden regisztrátor, függetlenül attól, hogy egyesületi tag vagy sem, amennyiben nincs felfüggesztve a regisztrátori franchise szerződése.

Az RT-be történő tagfelvételhez kérjük, hogy az itt található tagfelvételi nyilatkozat minta alapján készült, cégszerűen aláírt és beszkennelt nyilatkozatot, a benne megjelölt mellékletekkel együtt, küldje el az rt-tagfelvetel @ egyesulet.iszt.hu email címre.

A tagfelvétel a Regisztrátori Testületbe automatikus, tagdíj nincs!

 

Tájékoztató

Sem a regisztrátori tevékenységnek, sem a regisztrátori testületi tagságnak, sem a BIX tagságnak nem feltétele sem az egyesületi tagság és fordítva.